Focus

 ภารกิจของ สบท.


 กรมศุลกากรจะประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th
หัวข้อ”ข่าวสมัครงาน” และเว็บไซต์ http://job.customs.go.th


 

update_e0 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี  ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 update_e0


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

HR-logo-news  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 10 กรมศุลกากร
HR-logo-news   จดหมายข่าว สถาบันวิทยาการศุลกากร ฉบับที่ 3 (330 downloads )
HR-logo-news   แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สถาบันวิทยาการศุลกากรดำเนินการ (709 downloads )
HR-logo-news   การพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมศุลกากร (677 downloads )

กิจกรรม

HR-logo-news ตารางการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2559 (110 downloads )
HR-logo-news จริยธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559 (164 downloads )
HR-logo-news ตารางการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2558 (401 downloads )