HomepageBlack


 ภารกิจของ สบท.

พิธีประกาศการเป็นหน่วยงานคุณธรรม ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล


 

update_e0 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี  ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 update_e0


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

HR-logo-news รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คลิก update_e0
HR-logo-news ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร (1193 downloads )  update_e0
HR-logo-news  [Download not found]
HR-logo-news   จดหมายข่าว สถาบันวิทยาการศุลกากร ฉบับที่ 3 (1067 downloads )
HR-logo-news   แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สถาบันวิทยาการศุลกากรดำเนินการ (1502 downloads )
HR-logo-news   การพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมศุลกากร (1478 downloads )

กิจกรรม

HR-logo-news จริยธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559 (844 downloads )
HR-logo-news
HR-logo-news