HomepageBlack


 ภารกิจของ สบท.


 

update_e0 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี  ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 update_e0


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

HR-logo-news ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร (264 downloads )  update_e0
HR-logo-news   ปฏิทินทุนการศึกษา ปรับปรุง ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2559 (172 downloads )
HR-logo-news   จดหมายข่าว สถาบันวิทยาการศุลกากร ฉบับที่ 3 (531 downloads )
HR-logo-news   แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สถาบันวิทยาการศุลกากรดำเนินการ (940 downloads )
HR-logo-news   การพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมศุลกากร (911 downloads )

กิจกรรม

HR-logo-news จริยธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559 (334 downloads )
HR-logo-news
HR-logo-news