HomepageBlack


 ภารกิจของ สบท.


 

update_e0 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี  ณ วันที่ 23 มกราคม 2560 update_e0


 ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

HR-logo-news ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมศุลกากร (416 downloads )  update_e0
HR-logo-news   ปฏิทินทุนการศึกษา ปรับปรุง ณ วันที่ 01 ตุลาคม 2559 (246 downloads )
HR-logo-news   จดหมายข่าว สถาบันวิทยาการศุลกากร ฉบับที่ 3 (601 downloads )
HR-logo-news   แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่สถาบันวิทยาการศุลกากรดำเนินการ (1008 downloads )
HR-logo-news   การพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมศุลกากร (978 downloads )

กิจกรรม

HR-logo-news จริยธรรมสัญจร ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559 (398 downloads )
HR-logo-news
HR-logo-news