สิทธิ์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ

  1. กรณีข้าราชการไม่เป็นสมาชิก กบข.

– บำนาญ

– บำเหน็จดำรงชีพ 60/65 (รับไม่เกิน 400,000 – ตอนอายุ 60 ปีและ 65 ปี)

– สิทธิ์ในการทำบำเหน็จค้ำประกัน

– เงินสหกรณ์ (กรณีเป็นสมาชิก)

– สิทธิ์ในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (สิทธิ์จะเกิดหลังจากได้รับบำนาญเดือนแรกแล้ว)

  1. กรณีข้าราชการเป็นสมาชิก กบข.

– บำนาญ

– บำเหน็จดำรงชีพ 60/65 (รับไม่เกิน 400,000 – ตอนอายุ 60 ปีและ 65 ปี)

– เงิน กบข. (รับทั้งก้อน รับบางส่วน รับรายเดือน)

– สิทธิ์ในการทำบำเหน็จค้ำประกัน

– เงินสหกรณ์ (กรณีเป็นสมาชิก)

– สิทธิ์ในการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล (สิทธิ์จะเกิดหลังจากได้รับบำนาญเดือนแรกแล้ว)

  1. กรณีเป็นลูกจ้างประจำ

– บำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จ

– สิทธิ์ในการทำบำเหน็จค้ำประกัน

ก่อนที่จะเกษียณควรจะดำเนินการอะไรบ้าง (ติดต่อที่ใดได้บ้าง)

          - เขียนแบบแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จตกทอด (สสท. สบท.)

– เขียนแบบเจตนาผู้รับเงินช่วยพิเศษค่าทำศพ (สสท. สบท.)

– เขียนแบบแสดงเจตนาผู้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสท. สบท.)

– เขียนแบบยินยอมให้หักเงินฌาปนกิจ (สบจ. สบก.)

– ทำบัตรข้าราชการบำนาญ (สบจ. สบก.) เตรียมรูปถ่ายชุดปกติขาว 1 นิ้ว 2 รูป

– ปรับปรุงข้อมูลทายาทให้เป็นปัจจุบัน (สสท. สบท) เช่น แจ้งบิดามารดา เสียชีวิต

หลังจากที่ท่านเกษียณอายุราชการไปแล้ว ท่านจะมาติดต่อกรมศุลกากรในกรณีใด

          - ขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม อายุครบ 65 ปี (สบจ. สบก.)

– ขอทำหนังสือผ่านสิทธิ์ในการทำบำเหน็จค้ำประกันเงินกู้ (สสท. สบท.)

– เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ (สสท. สบท.)

– เปลี่ยนแปลงสถานะ เช่น สมรส หย่าร้าง (สสท. สบท.)

– เพิ่มข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทายาท (สสท. สบท.)

– เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินบำเหน็จตกทอด (สสท. สบท.)

– เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินช่วยพิเศษค่าทำศพ (สสท. สบท.)

– เปลี่ยนแปลงผู้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสท. สบท.)

สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นหลังเสียชีวิตแล้ว

– บำเหน็จตกทอด (สสท. สบท.)

– เงินช่วยพิเศษค่าทำศพ (สสท. สบท.)

– เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (กรณีเป็นสมาชิก) (สสท. สบท.)

– เงิน กบข. (กรณีเป็นสมาชิก กบข. ที่ไม่เลือกรับเงิน กบข. ทั้งจำนวน) (กบข.)

– สิทธิ์ในการขอพระราชทานเพลิงศพ (สสท. สบท.)

– กรณี ลูกจ้างประจำได้รับเฉพาะบำเหน็จตกทอดอย่างเดียว (สสท. สบท.)

เงินบำเหน็จดำรงชีพ

คือ เงินบำนาญ*15 เท่า รับได้เมื่ออายุครบ 60 ปี และ 65 ปี ครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท

รวม 2 ครั้ง ไม่เกิน 400,000 บาท ส่วนเงินที่เหลือนำไปรวมในบำเหน็จตกทอด

เงินบำเหน็จตกทอด

          คือ เงินบำนาญ*15 เท่า รับได้เมื่อเสียชีวิตผู้มีสิทธิ์รับคือทายาท ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส

และบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีไม่มีทายาทดังกล่าว ผู้มีสิทธิ์รับคือ ผู้ที่มีชื่อในแบบแสดงเจตนาใน

บำเหน็จตกทอด

เงินช่วยค่าทำศพ

          คือ เงินบำนาญ*3 เท่า รับได้เมื่อเสียชีวิตผู้มีสิทธิ์รับคือผู้ที่มีชื่ออยู่ในแบบเงินช่วยพิเศษค่าทำศพ

เงินบำเหน็จค้ำประกัน

คือ การนำบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ โดยให้กรมบัญชีกลาง ทำหนังสือผ่านสิทธิ์ในการกู้เงิน

เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์

          ประมาณ 100,000 บาท ได้เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์เท่านั้น

 

***หากมีข้อสงสัย ติดต่อ อนุกูล สุขล้น (เด่น) 02-667-7000 ต่อ 5082