ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 10 กรมศุลกากร (580 downloads )
2. ใบสมัครเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 10 กรมศุลกากร (195 downloads )
3. การสมัครสอบภาษาอังกฤษ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ (DIFA TES) (219 downloads )
4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ สำหรับการสอบ DIFA TES (205 downloads )
5. ตารางสอบ DIFA TES ประจำปี 2559 (177 downloads )
6. เว็บไซต์ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  www.mfa.go.th/dvifa/th/home
7. เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. www2.ocsc.go.th/hipps
ประชาสัมพันธ์ HiPPS รุ่นที่ 10 กรมศุลกากร รุ่นที่ 12 สำนักงาน ก.พ. (197 downloads )
————————————————————————————————————————-

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) (694 downloads )
ประชาสัมพันธ์ HiPPS รุ่นที่ 9 (547 downloads )