อ.ก.พ.กรมศุลกากร

คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมศุลกากร

 อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

1. อธิบดี                                                 ประธาน
2. นายจำเริญ    โพธิยอด                     รองประธาน

อนุกรรมการผู้ได้รับเลือก

1. นายชูชัย      อุดมโภชน์                   อนุกรรมการ
2. นายไพศาล    ชื่นจิตร                      อนุกรรมการ
3. นายบุญเทียม โชควิวัฒน                อนุกรรมการ
4. นางกฤติกา  ปั้นประเสริฐ                 อนุกรรมการ
5. นายวิจักษณ์  อภิรักษ์นันท์ชัย         อนุกรรมการ
6. นายชัยยุทธ  คำคุณ                        อนุกรรมการ

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. นายอาวุธ     วรรณวงศ์                     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. นางกรศิริ     พิณรัตน์                        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ
3. นายสุริยา     สุขอนันต์                     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

เลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล      เลขานุการ

DSC_1369