อ.ก.พ.กรมศุลกากร

คณะอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมศุลกากร

 อนุกรรมการโดยตำแหน่ง

1. อธิบดี                                                 ประธาน
2. นายชัยยุทธ  คำคุณ                         รองประธาน

อนุกรรมการผู้ได้รับเลือก

1. นายเสรี   ไทยจงรักษ์                       อนุกรรมการ
2. นายบุญเทียม   โชควิวัฒน               อนุกรรมการ
3. นางกฤติกา    ปั้นประเสริฐ                อนุกรรมการ
4. นายวรวุฒิ   วิบูลย์ศิริชัย                   อนุกรรมการ
5. นายชัยฤทธิ์   แพทย์สมาน               อนุกรรมการ
6. นายกรีชา   เกิดศรีพันธ์ุ                    อนุกรรมการ

อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1. นายอาวุธ    วรรณวงศ์                      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. นางกรศิริ    พิณรัตน์                        ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ
3. นายพิชัย    หาญตะล่อม                     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

เลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล      เลขานุการ

DSC_1369