เครื่องหมายการแต่งกาย

เครื่องหมายแสดงชั้นยศตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

รายละเอียด

เครื่องแบบปฏิบัติงาน

เครื่องแบบพิธีการ

ลูกจ้างประจำซึ่งดำรงตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่ในหมวดกึ่งผีมือ และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ ๒  ขั้น 5,530 บาท หรือผู้ดำรงตำแหน่งในหมวดอื่น ๆ นอกจากหมวดฝีมือและหมวดแรงงาน และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนระดับ 2  ขั้น 5,530 บาท แต่ไม่สูงกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ 3  ขั้น 6,800 บาท มีลายดอกประจำยามและในเทศ 1 ช่อ
ลูกจ้างประจำซึ่งดำรงตำแหน่งที่กระทรวงการคลังกำหนดอยู่ในหมวดผีมือ หรือหมวดอื่น ๆ ยกเว้นหมวดแรงงานและหมวดกึ่งฝีมือ  และได้รับค่าจ้างตั้งแต่ขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนระดับ 3 ขั้น 6,800 บาท  แต่ไม่ถึงขั้นต่ำของอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนระดับ 6  ขั้น 12,530 บาท มีลายดอกประจำยามและในเทศ 2 ช่อ  

 

ลูกจ้างประจำซึ่งได้รับค่าจ้างตั้งแต่อัตราเงินเดือนขั้นต่ำของข้าราชการพลเรือนระดับ 6 ขึ้นไป ขั้น 12,530 บาท มีลายดอกประจำยามและใบเทศ 3 ช่อ