ทำเนียบผู้อำนวยการสำนัก

รายนามผู้บริหารสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

 

พ.ศ. 2517                               ร.ท.ล้วน ปางสุข

พ.ศ. 2518 -2530

พ.ศ. 2530                           นายประชุม  คงเป็นสุข      กองการเจ้าหน้าที่

นายสถิต  ลิ่มพงศ์พันธุ์        ศูนย์ฝึกอบรม

พ.ศ. 2531                            นายปรีชา  ชวลิตธำรง       กองการเจ้าหน้าที่

พ.ศ. 2532                            นายภูมิจิตต์ บุญประยูร     กองการเจ้าหน้าที่

นางสมสวาท  จันทรสวัสดิ์               กองฝึกอบรม

พ.ศ. 2533                            นายภูมิจิตต์ บุยประยูร      กองการเจ้าหน้าที่

นางสมสวาท  จันทรสวัสดิ์               กองฝึกอบรม

พ.ศ. 2534                            นายภูมิจิตต์ บุยประยูร        กองการเจ้าหน้าที่

นายศักดา เตวชิระ                กองฝึกอบรม

พ.ศ. 2535                            นายภูมิจิตต์ บุยประยูร        กองการเจ้าหน้าที่

นายอรุณ  ฟุ้งตระกูล            กองฝึกอบรม

พ.ศ. 2536                            นายมนัส คำภักดี              กองการเจ้าหน้าที่

นายอรุณ  ฟุ้งตระกูล            กองฝึกอบรม

พ.ศ. 2537                            นายมนัส คำภักดี              กองการเจ้าหน้าที่

นายอรุณ  ฟุ้งตระกูล            กองฝึกอบรม

พ.ศ. 2538                            นายมนัส คำภักดี              กองการเจ้าหน้าที่

นางแน่งน้อย บุญยะวัฒน์     กองฝึกอบรม

พ.ศ. 2539                            นายมนัส คำภักดี              กองการเจ้าหน้าที่

นางฉวีวรรณ  คงเจริญกิจกุล   กองฝึกอบรม

 

พ.ศ. 2540 – 2542                 นายมนัส คำภักดี          สำนักบริหารและพัฒนาบุคคล

พ.ศ. 2542 – 2544                นางแน่งน้อย ณ ระนอง

พ.ศ. 2544 – 2545                นายจินต์  เพียรโรจน์

พ.ศ. 2545 – 2547                นายสุรพล  งามวิไลรัตน์

พ.ศ. 2547 – 2547                นายสมศักดิ์  พจน์ปฏิญญา

พ.ศ. 2548 – 2550                นางอรอนงค์  วัชรเศรษฐกุล

พ.ศ. 2550 – 2552                นางกรศิริ  พิณรัตน์

พ.ศ. 2553 – 2553                นายชูชัย  อุดมโภชน์              สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

พ.ศ. 2553 – 2554                นายไพศาล ชื่นจิตร               สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

พ.ศ. 2554 – 2559               นายบุญเทียม โชควิวัฒน        สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

พ.ศ. 2559 – 2560               นายชัยฤทธิ์  แพทย์สมาน      สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน            นางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์             สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล