วินัย

  • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
  2. ระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑
  3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
  • บทความ