การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

1.กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดอลงปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2553 (230 downloads )
2.คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (274 downloads )
3.หนังสือสำนักงาน-ก.พ. ที่ นร๑๐๑๓/ว๒๕ ลงวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๕๓ (119 downloads )
4.แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (236 downloads )
5.แบบบันทึกฯ สำหรับผู้ดูแลฯ (172 downloads )
6.แบบประเมินฯสำหรับ ผบช. (134 downloads )
7.แบบประเมินฯ สำหรับคณะกรรมการฯ (140 downloads )
8.แบบรายงานผลฯ สำหรับประธานฯ (134 downloads )
9.แบบรายงานฯ กรณีขยายเวลา (97 downloads )
*** แบบฟอร์มสำหรับอธิบาย (221 downloads )
***[Download not found]


ทดลองงาน – บรรจุ 1 ก.พ. 60 (จพง.ธุรการ การเงิน พัสดุ)New_icons_43
ทดลองงาน รุ่นบรรจุ 1 พ.ค. 60 (นักวิทย์ , นวก.พัสดุ , จพง.เดินเรือ , นายช่างเครืองกล) New_icons_43
ทดลองงาน รุ่นบรรจุ 1 มิ.ย. 60 (นักวิชาการศุลกากร (นักเรียนทุนรัฐบาล)) New_icons_43
ทดลองงาน รุ่นบรรจุ 12 ก.ค. 60 (นักวิชาการศุลกากร )
New_icons_43
ทดลองงาน บรรจุ 1 ก.ย. 60 (นิติกร , นว.การเงิน , นว.คอม , จพง.การเงิน)
ทดลองงาน บรรจุ 1 ก.ย. 60 (เจ้าพนักงานศุลกากร)
ทดลองงาน บรรจุ 20 พ.ย. 60

สอบถามเพิ่มเติม 20-4723, 20-5877

  • ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง

    สอบถามเพิ่มเติม 20-4723, 20-5877 ครับ