การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

1.กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดอลงปฏิบัติหน้าที่ราชการ ปี 2553 (111 downloads )
2.คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (158 downloads )
3.หนังสือสำนักงาน-ก.พ. ที่ นร๑๐๑๓/ว๒๕ ลงวันที่ ๒ ส.ค. ๒๕๕๓ (66 downloads )
4.แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (116 downloads )
5.แบบบันทึกฯ สำหรับผู้ดูแลฯ (92 downloads )
6.แบบประเมินฯสำหรับ ผบช. (69 downloads )
7.แบบประเมินฯ สำหรับคณะกรรมการฯ (67 downloads )
8.แบบรายงานผลฯ สำหรับประธานฯ (71 downloads )
9.แบบรายงานฯ กรณีขยายเวลา (61 downloads )
*** แบบฟอร์มสำหรับอธิบาย (144 downloads )
*** E-learning การเรียนรู้ด้วยตัวเองหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (190 downloads )


ทดลองงาน – บรรจุ 25 ต.ค. 59
ทดลองงาน – บรรจุ 1 ธ.ค. 59
ทดลองงาน -บรรจุ 1 ก.พ. 60 (นวก.ศุล และ นิติกร)New_icons_43
ทดลองงาน – บรรจุ 1 ก.พ. 60 (จพง.ธุรการ การเงิน พัสดุ)
New_icons_43
ทดลองงาน รุ่นบรรจุ 1 พ.ค. 60 (นักวิทย์ , นวก.พัสดุ , จพง.เดินเรือ , นายช่างเครืองกล) New_icons_43
ทดลองงาน รุ่นบรรจุ 1 มิ.ย. 60 (นักวิชาการศุลกากร (นักเรียนทุนรัฐบาล))New_icons_43

สอบถามเพิ่มเติม 20-4723, 20-5877

  • ฝ่ายบรรจุและแต่งตั้ง

    สอบถามเพิ่มเติม 20-4723, 20-5877 ครับ