รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศกรมศุลกากร รับสมัครข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2560 (112 downloads )

 

ระบบรับสมัคร สำนักงาน ก.พ.  http://hipps/ocsc.go.th/member/

เว็บไซต์สำนักงาน  ก.พ.  http://www.ocsc.go.th/HiPPS

DIFA TES https://difa-tes.mfa.go.th/index.php

CU – TEP http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_tep.html