เอกสารที่ใช้ในการบรรจุ

1. แบบ รปภ.1 (315 downloads ) / ตัวอย่างการกรอก รปภ.1 (338 downloads )
2. แบบฟอร์ม ก.พ. 7 (277 downloads ) / ตัวอย่างการกรอก ก.พ.7 (243 downloads )
3. ใบขอสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้ารับราชการ (98 downloads )
4. คู่มือการรายงานตัว
*** - ระดับปฏิบัติการ (238 downloads )
*** - ระดับปฏิบัติงาน (156 downloads )