เอกสารที่ใช้ในการบรรจุ

1. แบบ รปภ.1 (166 downloads ) / ตัวอย่างการกรอก รปภ.1 (162 downloads )
2. แบบฟอร์ม ก.พ. 7 (139 downloads ) / ตัวอย่างการกรอก ก.พ.7 (126 downloads )
3. ใบขอสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้ารับราชการ (44 downloads )
4. คู่มือการรายงานตัว
*** - ระดับปฏิบัติการ (72 downloads )
*** - ระดับปฏิบัติงาน (75 downloads )