เอกสารที่ใช้ในการบรรจุ

1. แบบ รปภ.1 (186 downloads ) / ตัวอย่างการกรอก รปภ.1 (201 downloads )
2. แบบฟอร์ม ก.พ. 7 (163 downloads ) / ตัวอย่างการกรอก ก.พ.7 (163 downloads )
3. ใบขอสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้ารับราชการ (63 downloads )
4. คู่มือการรายงานตัว
*** - ระดับปฏิบัติการ (115 downloads )
*** - ระดับปฏิบัติงาน (111 downloads )