เกี่ยวกับ สบท.


สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Brueau)      

งานด้านบริการบุคคล ของกรมศุลกากร เริ่มต้นมาพร้อมกับการจัดตั้งกรมเมื่อ 139 ปี เพียงแต่มิได้เป็นหน่วยงานโดยเฉพาะแต่อย่างใด การจัดการยังคงขึ้นอยู่กับราชการฝ่ายบัญชาการ ซึ่งแบ่งเป็นกองวิชาการ กองสืบราชการศุลกากร และกองนิติการ ต่อมาในปีพ.ศ. 2516 ได้มาการออกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรมศุลกากรขึ้น ได้จัดตั้ง “กองการเจ้าหน้าที่” ( PERSONNEL DIVISION ) ขึ้น ขึ้นตรงภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดี พร้อมกับการนำเอาระบบ พี.ซี. เข้ามาใช้
กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในด้านการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย สับเปลี่ยน เลื่อนเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง จัดระบบงาน และอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ วินัย ทะเบียนประวัติ สวัสดิการ พร้อมทั้งควบคุมดูแล จัดการฝึกอบรมและการบริหารการศึกษาของโรงเรียนศุลการักษ์ด้วย
ในปีพ.ศ. 2524 กองการเจ้าหน้าที่ แบ่งการดำเนินงานภายในกองออกเป็น 1 งาน และ 3 ฝ่าย คือ
1. งานธุรการ
2. ฝ่ายวินัยและทะเบียนประวัติ
3. ฝ่ายพัฒนาบุคคลและโรงเรียนศุลกากร
4. ฝ่ายบรรจุแต่งตั้งจัดระบบงานและอัตรากำลัง และด้านงานโรงเรียนศุลการักษ์
มีการปรับเปลี่ยนคุณวุฒิของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษา เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 1 ปี พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนศุลกากร (หยุดการดำเนินการในปี พ.ศ. 2535)<
ต่อมาในปีพ.ศ. 2540  ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก กองการเจ้าหน้าที่ เป็นสำนักบริหารและพัฒนาบุคคล (สบพ.) ประกอบด้วย 4 ส่วนงาน คือ
1. ส่วนวินัยและจริยธรรม
2. ส่วนบริหารงานบุคคล
3. กลุ่มโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง
4. กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และในปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนเป็น “สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล” (สบท.)Human Resource Management Bureau แบ่งการดำเนินงานภายในกองออกเป็น 1 ฝ่าย และ 3 ส่วน  คือ
1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ส่วนบริหารงานบุคคล
3. ส่วนจริยธรรมและวินัย
4. สถาบันวิทยาการศุลกากร

ปัจจุบัน เพื่อเป็นการเพิิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2. ส่วนบริหารงานบุคคล
3. ส่วนโครงสร้างระบบงานและอัตรากำลัง
4. ส่วนประเมินผลและสิทธิประโยชน์
5. ส่วนวินัยและความรับผิดทางละเมิด
6. กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม
7. สถาบันวิทยาการศุลกากร