การฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร

1. เงินสงเคราะห์

1.1 จ่ายเงินสงเคราะห์คนละเท่าไหร่: อัตราศพละ 20 บาท

1.2 การหักเงินสงเคราะห์ รูปแบบการหักเดิม และรูปแบบการหักแบบใหม่
เดิม จะหักจากเงินค่าทำการล่วงเวลา
ใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีมติให้แก้ไขการหักเงินสงเคราะห์ โดยเปลี่ยนแปลงเป็นให้หักเงินสงเคราะห์จากเงินได้รายเดือน ตามลำดับ ดังนี้ 1. เงินค่าทำการล่วงเวลา 2. เงินค่าตอบแทนพนักงานศุลกากร 3. เงินเดือน 4. เงินบำนาญ และ 5. เงินบำเหน็จรายเดือน)

2. ผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์

2.1 บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์:

ตามระเบียบกรมศุลกากร ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2555 ระบุไว้ในข้อ 13 และ  ข้อ 17 ดังนี้

“ข้อ 13 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องระบุชื่อผู้จัดการศพและหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นบุคคลตามข้อ 17 ไว้ให้ชัดแจ้งในใบสมัคร ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการศพและหรือผู้รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ทราบโดยมิชักช้า”

“ข้อ 17 ในกรณีที่สมาชิกถึงแก่ความตาย ให้การฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายเงินค่าจัดการศพหรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ผู้มีสิทธิตามลำดับ ดังนี้

(1) บุคคลที่สมาชิกแสดงความจำนงไว้ในใบสมัครหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ ซึ่งต้องเป็นบุคคลตาม (2) (3) (4) หรือ (5) นี้

(2) สามีหรือภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย

(3) บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย

(4) บิดา – มารดาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย

(5) ผู้อยู่ในอุปการะหรือผู้อุปการะของสมาชิกที่ถึงแก่ความตายตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร”

2.2 จำนวนเงินสงเคราะห์ที่ผู้มีสิทธิรับเงินจะได้รับ: จำนวนสมาชิกคงเหลือ คูณ 20 บาท

2.3 เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับเงินสงเคราะห์: แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงิน และสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ในการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ ฌ.ส.ศ.

2.4 ช่องทางการรับเงินสงเคราะห์: โอนผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย

3. แบบฟอร์ม

หลักเกณฑ์ในการยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ ฌ.ส.ศ. (61 downloads )

แบบคำร้องขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร (43 downloads )

คำขอรับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร (39 downloads )

แบบคำร้องสละสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ (28 downloads )

ใบมอบอำนาจ (33 downloads )

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ศุลกากร (45 downloads )

หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนการหักเงินสงเคราะห์ (35 downloads )

หนังสือแจ้งขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์ (38 downloads )
4. ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2555 (47 downloads )

ระเบียบกรมศุลกากรว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (37 downloads )

 

 

****หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 02 667 7099 หรือ 02 667 7000 ต่อ 5983