การกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการกรมศุลกากร

หลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ

  1. จำนวนวงเงินที่กู้ได้ในครั้งหนึ่ง คือ จำนวน 5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ยกเว้นการกู้ยืมเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยของตนเองอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรงปัจจุบันที่ไม่อาจคาดล่วงหน้าได้ และการกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ หรือถูกโจรกรรมทรัพย์สินอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มิต้องชำระดอกเบี้ย
  3. ผ่อนชำระหนี้เงินกู้เป็นระยะเวลา 20 เดือน โดยหักชำระหนี้จากค่าล่วงเวลาของผู้กู้

การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  1. ใบแสดงความจำนงขอกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ กรมศุลกากร และหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ กรมศุลกากร (กรณีรับราชการเกิน 10 ปี) (16 downloads )
  2. ใบแสดงความจำนงขอกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ กรมศุลกากร และหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ กรมศุลกากร (กรณีรับราชการยังไม่ถึง 10 ปี) (31 downloads )

การยื่นเอกสาร

    ยื่นเอกสารที่ ฝ่ายประเมินผลและสิทธิประโยชน์ ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โทร. 02 667 6360