บทบาทและหน้าที่ของสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สบท.)

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งหมดของกรมศุลกากร และจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมศุลกากร รวมทั้งดำเนินการในเรื่องการเสริมสร้างวินัย การรักษาระบบคุณธรรม พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร ทะเบียนประวัติบุคลากรของกรมศุลกากร และดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากรและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก การจัดเก็บภาษี ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมศุลกากรซึ่งภารกิจดังกล่าวแบ่งออกเป็นสามด้านได้แก่

 • ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล
 • ภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร
 • ภารกิจด้านจริยธรรมและวินัย

โดยมีรายละเอียดภารกิจงานในแต่ละด้าน ดังนี้

ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล

 • การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุแต่งตั้ง และการบริหารงานบุคคลของกรมศุลกากร ได้แก่ การบรรจุในกรณีต่าง ๆ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การย้าย การโอน การแต่งตั้งข้าราชการ การรักษาการแทน รักษาการในตำแหน่ง รวมทั้งการเลื่อระดับตำแหน่ง เป็นต้น
 • การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาบำเหน็จบำนาญและการพิจารณาความดีความชอบ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
 • การดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
 • การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมทั้งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการได้รับเงินรางวัลประจำปี
 • การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
 • การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจำ รวมทั้งการรับสมัครและคุมทะเบียนสมาชิก กบข.
 • การออกจากราชการและการขอรับบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด
 • การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การออกหนังสือรับรองอาชีพและรายได้รวมทั้งการออกเลขคำสั่ง และการตรวจสอบจัดทำคำสั่งที่เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 • ศึกษาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายระบบการบริหาร และการบริหารบุคคล
 • ศึกษาวิเคราะห์เพื่อจัดและพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการต่าง ๆ ของกรมศุลกากร
 • ปรับปรุงระบบงานและวิธีการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร
 • กำหนดกรอบอัตรากำลัง และวางแผนกำลังคน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางกำลังคน
 • ศึกษาวิเคราะห์เพื่อกำหนดระเบียบมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การประเมินบุคคล เป็นต้น

ภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร

 • ศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
 • กำหนดและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
 • ดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของกรมศุลกากร และบุคคลภายนอกตามแผนที่กำหนด
 • ศึกษา วิจัย จัดทำแนวทาง หลักการและวิธีการในการจัดฝึกอบรมและพัฒนา
 • วิเทศสัมพันธ์ด้านฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน
 • ควบคุมหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลหลักสูตรตัวแทนออกของ ของสถาบันเอกชน
 • ประสานงานกับส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและต่างประเทศ ในด้านการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน

ภารกิจด้านจริยธรรมและวินัย

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานทางวินัยและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับจรรยาข้าราชการ การพัฒนาเสริมสร้างจิตสำนึก จริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการและลูกจ้าง
 • ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด
 • พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน อุทธรณ์ สืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริง
 • พิจารณา ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำและชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและวินัยของข้าราชการและลูกจ้าง
 • ดำเนินการเรื่องแสดงบัญชีสินทรัพย์และหนี้สินของข้าราชการ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานคุ้มครองจริยธรรมตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน